Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu- czas na aktywność

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gopsbobrowniki.bipstrona.pl


Bobrowniki: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu- czas na aktywność.
Numer ogłoszenia: 196694 - 2014; data zamieszczenia: 10.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach , ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2514903, faks 54 2514903.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsbobrowniki.bipstrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu- czas na aktywność..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu-czas na aktywność, w tym: trening kompetencji społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym, kurs Przedstawiciel handlowy, kurs Magazynier z obsługą wózków widłowych, kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kurs Operator koparko - ładowarki, kurs Prawo jazdy kat. B, kurs Prawo jazdy kat. C , kurs Fryzjer, kurs Kosmetyczka z elementami produkcji kosmetyków naturalnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0, 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał tj. zrealizował i zakończył co najmniej 3 kompleksowe usługi szkoleniowe w zakresie zgodnym lub zbliżonym z opisem przedmiotu zamówienia (potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie), przy czym wartość każdej ze wskazanych w wykazie usług winna wynosić nie mniej niż 60.000,00 złotych brutto. Przez kompleksowe usługi Zamawiający rozumie wykonanie usługi dla jednego podmiotu obejmującej co najmniej warsztaty/szkolenia motywacyjne (z psychologiem/psychoterapeutą/trenerem warsztatu psychologicznego i doradcą zawodowym) oraz kursy zawodowe
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie w dziedzinie, z której prowadzi zajęcia (dotyczy każdego kursu/szkolenia oddzielnie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) oraz przeprowadziła co najmniej trzy kursy i/lub szkolenia z zakresu/tematyki odpowiadającej zajęciom/tematyce danego kursu/szkolenia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ: 1.dla szkolenia Trening kompetencji społecznych dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: - wykształcenie wyższe w zakresie psychologii lub psychoterapii lub wykształcenie wyższe i kwalifikacje trenera warsztatu psychologicznego - min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w charakterze psychologa lub psychoterapeuty lub trenera warsztatu psychologicznego, - min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. szkoleń 2. dla szkolenia Warsztaty z doradcą zawodowym dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: - wykształcenie wyższe kierunkowe - min. 3 letnie doświadczenie w pracy w charakterze doradcy zawodowego - min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. szkolenia 3.dla kursu Fryzjer dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: - wykształcenie minimum średnie techniczne w zakresie usług fryzjerskich - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia - min. 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. kursu, 4. dla kursu Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej a) w zakresie zajęć teoretycznych: dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: - wykształcenie wyższe - kompetencje trenera sprzedaży - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. kursu b) w zakresie zajęć praktycznych: dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: - wykształcenie minimum średnie - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie w pracy zawodowej związanej z obsługą kas fiskalnych - min. 3 - letnie doświadczenie w przeprowadzeniu kursu w zakresie obsługi kas fiskalnych 5. dla kursu Przedstawiciel handlowy dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada - wykształcenie wyższe - kompetencje trenera sprzedaży - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. kursu lub pokrewnego, 6. dla kursu Kosmetyczka z elementami produkcji kosmetyków naturalnych dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie wyższe w zakresie kosmetologii - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. kursu b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie wyższe - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie w pracy zawodowej zgodnej z przedmiotem zamówienia - min. 3 - letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. kursu 7. dla kursu Operator koparko - ładowarki dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie minimum średnie - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. kursu b) w zakresie zajęć praktycznych: - uprawnienia operatora koparko - ładowarki - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3-letnie doświadczenie jako instruktor praktycznej nauki zawodu,8. dla kursu Prawo jazdy kat. B dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: - od min. 3 lat czynne kwalifikacje instruktorskie (Państwowy Egzamin Instruktorski) w zakresie kursu prawa jazdy kat. B - min. 3-letnie doświadczenie w charakterze instruktora prawa nauki jazdy w zakresie kat. B 9. dla kursu Prawo jazdy kat. C dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: - od min. 3 lat czynne kwalifikacje instruktorskie (Państwowy Egzamin Instruktorski) w zakresie kursu prawa jazdy kat. C - min. 3-letnie doświadczenie w charakterze instruktora prawa nauki jazdy w zakresie kat. C 10. dla kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: - wykształcenie minimum średnie - imienny certyfikat w zakresie metodyki prowadzenia nauki jazdy i teorii na kursach dla kierowców wózków jezdniowych wydany przez ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego - osoba wskazana do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznej obsługi - wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych powinna dodatkowo posiadać zaświadczenie imienne w zakresie szkolenia teoretycznego i praktycznego wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych wydane przez ODK w Mysłowicach lub Urząd Dozoru Technicznego. - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. kursu 15. dla kursu Spawacz dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada: a) w zakresie zajęć teoretycznych: - wykształcenie minimum zawodowe - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. kursu b) w zakresie zajęć praktycznych: - wykształcenie minimum zawodowe - przygotowanie lub kwalifikacje pedagogiczne - min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu prac spawalniczych - min. 3 - letnie doświadczenie w przeprowadzeniu ww. kursu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy 2. Wykaz kursów/szkoleń wraz z dowodami, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie 3. Oświadczenie o okolicznościach wymienionych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp 4. Pełnomocnictwo w formie oryginału albo kopii poświadczonej notarialnie określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, jeśli wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. 5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji treningu kompetencji społecznych warsztatów z doradcą zawodowym - 2
 • 3 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Prawo jazdy kat. B i Prawo jazdy kat. C - 2
 • 4 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Magazynier z obsługą wózków widłowych - 2
 • 5 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Przedstawiciel handlowy - 2
 • 6 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 2
 • 7 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Fryzjer - 2
 • 8 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Kosmetyczka z elementami produkcji kosmetyków naturalnych - 2
 • 9 - Wykonawcy w realizacji kursu Operator koparko - ładowarki - 2
 • 10 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Fryzjer - 2
 • 11 - Ilość wykonanych szkoleń - 32

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy (zgodnie z art. 144 ustawy Pzp) w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie; c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej; d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego; e) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, g) zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy uzasadniające zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy, i) zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniające zmianę miejsca realizacji szkoleń, przy czym zmiana nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 2.Zamawiający dopuszcza zmianę osoby/osób prowadzącej/ych kursy/szkolenia w toku realizacji zamówienia, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności na wypadek choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej osobie prowadzącej szkolenia wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. Zmiana osoby prowadzącej szkolenia jest dopuszczalna pod warunkiem, że wskazana osoba (zastępca) posiada co najmniej takie same kwalifikacje zawodowe i co najmniej takie samo doświadczenie zawodowe jak osoba wskazana w ofercie Wykonawcy. 3. W przypadku obiektywnie pojawiających się okoliczności Zamawiający dopuszcza zmianę ilości osób w poszczególnych kursach/szkoleniach. Przy czym Zamawiający zastrzega, że ogólna ilość osób przewidywana do objęcia wsparciem w formie szkoleń, zgodnie z Załącznikiem nr 1 (tj. łącznie 35 osób) nie ulegnie zmianie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopsbobrowniki.bipstrona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Nieszawska 10, 87 - 617 Bobrowniki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 10:00, miejsce: 18.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Nieszawska 10, 87 - 617 Bobrowniki, pokój nr.2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy pt. Stop wykluczeniu- czas na aktywność jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 czerwca 2014 21:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Józefkowicz
Ilość wyświetleń: 940
10 czerwca 2014 22:08 (Marta Józefkowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_10_istotne_postanowienia_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2014 22:03 (Marta Józefkowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_9_oswiadczenie_o_okolicznosciach_wymienionych_w_art_26_u st_2b_ustawy_pzp.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2014 22:00 (Marta Józefkowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8_wykaz_kursowszkolen.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany