Przetargi

Przetarg nieograniczony pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego pt. "Stop wykluczeniu - czas na aktywność"

Bobrowniki: Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu - czas na aktywność
Numer ogłoszenia: 278096 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach , ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2514903, faks 54 2514903.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsbobrowniki.bipstrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego pt. Stop wykluczeniu - czas na aktywność.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Dla 19 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne: 1.1 Szkolenie: Trening kompetencji społecznych: 2 grupy, w tym I gr. -10 os, II gr. - 9 os., 24 godz.: dla każdej grupy, termin szkolenia: w okresie sierpień - grudzień 2012r., realizacja szkolenia na terenie Bobrownik, w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, obsługa techniczna szkolenia, wykładowca-y, zakres programu szkolenia: poczucie wartości-godności, budowanie postawy asertywnej; sytuacja psychologiczna osoby bezrobotnej; analiza motywacji do pracy, Moje prawa, obrona swoich praw w sytuacjach społecznych, Monolog wewnętrzny- myśli utrudniające podejmowanie aktywności; lęk związany z przyjmowaniem, wyrażaniem i reagowaniem na krytykę; asertywny styl komunikacji w kontaktach pracowniczych i w życiu osobistym; przyczyny i skutki braku akceptacji siebie; wpływ kompleksów społecznych na funkcjonowanie jednostki; radzenie sobie ze stresem; wyrażanie próśb, żądań, oczekiwań i wydawanie poleceń, Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych szkolenie: wykształcenie wyższe, posiadanie kwalifikacji psychologa lub psychoterapeuty lub trenera warsztatu psychologicznego, doświadczenie w realizacji szkoleń, w tym w zakresie niniejszego szkolenia, doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 1.2 Szkolenie: Warsztaty z doradcą zawodowym: 2 grupy, w tym I gr. -10 os, II gr. - 9 os., 24 godz.: dla każdej grupy, termin szkolenia: w okresie sierpień - grudzień 2012r., realizacja szkolenia na terenie Bobrownik, w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, obsługa techniczna szkolenia, wykładowca-y, zakres programu szkolenia: autoprezentacja - sztuka mówienia o sobie; bilans umiejętności zawodowych; dokumenty aplikacyjne i rozmowa kwalifikacyjna; komunikacja; przedsiębiorczość. Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych szkolenie: wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa zawodowego lub ukończone studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego lub posiadanie licencji doradcy zawodowego I stopnia, doświadczenie w realizacji szkoleń, w tym w zakresie niniejszego szkolenia, doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 1.3 Kurs Brukarz: 3 osoby, 80 godz. (w tym min. 64 godz. zajęć praktycznych), termin kursu: w okresie wrzesień - grudzień 2012r., realizacja kursu na terenie powiatu lipnowskiego lub powiatu włocławskiego (w wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza realizację kursu poza terenem wymienionych powiatów), w cenie kursu: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, obsługa techniczna kursu, zajęcia praktyczne odbywać się muszą z użyciem odpowiednich materiałów i narzędzi w tym: m. in. zagęszczarka, szpadle, łopaty, poziomice oraz kostka brukowa - różne kolory i kształty, krawężniki, cement, żwir lub tłuczeń w zależności od podłoża, zakres programu kursu: zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach brukarskich, materiały stosowane w brukarstwie: kruszywa mineralne, skały, spoiwa mineralne: cement i inne, technologie wykonywania nawierzchni brukowych, narzędzia i urządzenia do robót brukarskich, wyroby z materiałów kamiennych i ich cechy techniczne, przygotowanie kursanta do pracy: instruktarz stanowiskowy, usuwanie humusu i montaż obrzeży, usypywanie podbudowy i zagęszczanie, przykłady rozwiązań technologicznych dróg i chodników, układanie kostki brukowej: rodzaje, możliwości, układanie kostki brukowej: wzory i sposoby, zagęszczanie, sprzątanie stanowiska pracy, egzamin, Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych kurs: wykształcenie min. średnie i-lub doświadczenie zawodowe odpowiadające charakterowi kursu i- lub doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu; 1.4 Kurs Pomoc kuchenna z elementami dekoracji stołów: 2 osoby, 60 godz. (w tym min. 56 godz. zajęć praktycznych), termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2012r., realizacja kursu na terenie Bobrownik, w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały szkoleniowe, wynajem sali na zajęcia teoretyczne i praktyczne, obsługa techniczna kursu, zakres programu kursu: zasady żywienia, BHP w małej gastronomii i gospodarstwie domowym, obróbka wstępna i cieplna surowców, sposoby dekorowania i podawania potraw, charakterystyka i zastosowanie w produkcji kulinarnej warzyw, ziemniaków, grzybów i owoców, przygotowywanie zup, potraw mięsnych (wieprzowe, wołowe, drobiowe), potraw mącznych, potraw rybnych, sałatek, surówek, deserów, pieczenie ciast, ustawianie stołów, dekoracja stołów, podstawowe i rozszerzone nakrycia, Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych kurs: wykształcenie min. średnie i-lub doświadczenie zawodowe odpowiadające charakterowi kursu i-lub doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu, 1.5 Kurs Kadry i płace: 3 osoby, 80 godz. ( w tym min. 64 godz. zajęć praktycznych), termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2012r., realizacja kursu na terenie miasta Lipno lub Włocławek, w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali z dostępem do internetu, stanowiska komputerowe na zajęcia praktyczne z programem kadrowo - płacowym (w tym 1 komputer stacjonarny lub laptop na 1 uczestnika kursu), obsługa techniczna kursu, zakres programu kursu, w tym m.in.: prawo pracy, rozliczanie wynagrodzeń, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, rozliczenia podróży służbowych, program PŁATNIK, wykorzystanie programu Excel w tworzeniu listy płac, Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych kurs: wykształcenie wyższe i-lub doświadczenie zawodowe odpowiadające charakterowi kursu i-lub doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu; 1.6 Kurs Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej: liczba osób: 8, 40 godz. (w tym min. 16 godz. praktyki), termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2012r., realizacja kursu na terenie miasta Lipno lub Włocławek, w cenie kursu: wyżywienie, materiały dydaktyczne, wynajem sali, wykładowca-y, obsługa techniczna kursu, sala musi być wyposażona w odpowiednią liczbę kas fiskalnych (1 kasa na 1 uczestnika), zakres programu kursu: istota sprzedaży; zadania handlu, jego specyfikacja; lokal handlowy (wyposażenie, wnętrze); reklama; obsługa klienta, strategie negocjacyjne, narzędzia komunikacji; badanie potrzeb klienta; profil profesjonalnego sprzedawcy; ścieżka sprzedaży; ceny netto i brutto; obliczanie podatku VAT; sztuka efektywnej sprzedaży, wyliczanie zysku; towaroznawstwo w pracy nowoczesnego sprzedawcy, urządzenia fiskalne (rodzaje urządzeń, zasady pracy, podstawy prawne wprowadzenia urządzeń fiskalnych, zasady serwisowania, praktyczne wykorzystanie urządzeń fiskalnych, wykonanie raportów i sprawozdań), Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych kurs: wykształcenie minimum średnie, kwalifikacje pedagogiczne, w przypadku osoby prowadzącej zajęcia praktyczne - minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze kas fiskalnych, doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu, doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi lub bezrobotnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 1.7 Kurs Prawo jazdy kat. B: 8 osób, 60 godz. (w tym 30 godz. praktyki), termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2012r., realizacja kursu na terenie miasta Włocławek (w przypadku realizacji kursu we Włocławku czas dojazdu i przyjazdu z Włocławka na zajęciach praktycznych nie wlicza się w godziny kursu), w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały szkoleniowe, wynajem sali na zajęcia teoretyczne, plac manewrowy do zajęć praktycznych, badanie lekarskie, instruktorzy nauki jazdy, jednorazowe podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD, obsługa techniczna kursu, zakres programu kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834, zm. Dz.U. z 2006r.Nr 3 poz. 24, z późn. zmianami), Wymagania od instruktorów: minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji kursów prawa jazdy kat. B, instruktorzy powinni posiadać kwalifikacje instruktorskie (Państwowy Egzamin Instruktorski) co najmniej w zakresie prawa jazdy kat. B; 1.8 Kurs Prawo jazdy kat. C: 1 osoba, 50 godz. (w tym 30 godz. praktyki), termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2012r., realizacja kursu na terenie miasta Włocławek (w przypadku realizacji kursu we Włocławku czas dojazdu i przyjazdu z Włocławka na zajęciach praktycznych nie wlicza się w godziny kursu), w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały szkoleniowe, wynajem sali na zajęcia teoretyczne, plac manewrowy do zajęć praktycznych badanie lekarskie, instruktorzy nauki jazdy, jednorazowe podejście do egzaminu teoretycznego i praktycznego w WORD, obsługa techniczna kursu, zakres programu kursu zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz.U. z 2005r. Nr 217, poz. 1834, zm. Dz.U. z 2006r.Nr 3 poz. 24, z późn. zmianami), Wymagania od instruktorów: minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji kursów prawa jazdy kat. C, instruktorzy powinni posiadać kwalifikacje instruktorskie (Państwowy Egzamin Instruktorski) co najmniej w zakresie prawa jazdy kat. C; 1.9 Kurs Operator koparko - ładowarki: 1 osoba, 202 godz. (w tym minimum 86 godz. zajęć praktycznych), termin kursu: w okresie sierpień - grudzień 2012r., realizacja kursu na terenie miasta Włocławek, w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały dydaktyczne, wynajem sali na zajęcia teoretyczne, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie, jednorazowe podejście do egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, obsługa techniczna kursu, zajęcia praktyczne muszą być prowadzone na placu manewrowym z odpowiednim sprzętem, program kursu musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118 poz.1263), zakres programu kursu: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, przeszkolenie w zakresie BHP, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, elementy hydrauliki, technologia robót, budowa maszyn, egzamin, Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych kurs: min. 3-letnie doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu, doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi lub bezrobotnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, przy zajęciach praktycznych uprawnienia operatora koparko - ładowarki, minimum roczne doświadczenie jako instruktor praktycznej nauki zawodu, przy zajęciach teoretycznych kwalifikacje pedagogiczne. 2.Dla 8 osób, z którymi zawarto umowy o udzielenie wsparcia w ramach Programu Aktywności Lokalnej: 2.1 Szkolenie: Trening kompetencji społecznych: 1 grupa - 8 osób, 16 godz., termin szkolenia: w okresie wrzesień - grudzień 2012r., realizacja szkolenia na terenie Bobrownik, w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, obsługa techniczna szkolenia, wykładowca-y, zakres programu szkolenia: budowanie postawy asertywnej; sytuacja psychologiczna osoby bezrobotnej; analiza motywacji do pracy, obrona swoich praw w sytuacjach społecznych, akceptacja siebie; radzenie sobie ze stresem; wyrażanie próśb, żądań, oczekiwań i wydawanie poleceń, poczucie wartości-godności osoby bezrobotnej, Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych szkolenie: wykształcenie wyższe, posiadanie kwalifikacji psychologa lub psychoterapeuty lub trenera warsztatu psychologicznego lub trenera i edukatora w zakresie edukacji psychospołecznej, doświadczenie w realizacji szkoleń, w tym w zakresie niniejszego szkolenia, doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 2.2 Szkolenie: Warsztaty interpersonalne: 1 grupa - 8 osób, 16 godz., termin szkolenia: w okresie wrzesień - grudzień 2012r., realizacja szkolenia na terenie Bobrownik, w cenie: wyżywienie, materiały szkoleniowe, wynajem sali, obsługa techniczna szkolenia, wykładowca-y, zakres programu szkolenia: postawa lękowa, bezradna, pasywna i roszczeniowa (jak ją przełamać), komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, techniki budowania i utrzymywania kontaktu, język ciała, wywieranie wpływu, motywowanie siebie, Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych szkolenie: wykształcenie wyższe, posiadanie kwalifikacji psychologa lub psychoterapeuty lub trenera warsztatu psychologicznego lub trenera i edukatora w zakresie edukacji psychospołecznej, doświadczenie w realizacji szkoleń, w tym w zakresie niniejszego szkolenia, doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 2.3 Szkolenie Warsztaty rękodzieła artystycznego (w zakresie sztucznej biżuterii): 1 grupa - 8 osób, 24 godz., termin szkolenia: w okresie wrzesień - grudzień 2012r., realizacja szkolenia na terenie Bobrownik, w cenie kursu: wyżywienie, materiały szkoleniowe i narzędzia do zajęć praktycznych, wynajem sali, obsługa techniczna szkolenia, wykładowca-y- szkolenie ma dotyczyć wyrobów ze sztucznej biżuterii, sala musi być wyposażona w odpowiednią liczbę stanowisk (1 stanowisko dla 1 uczestnika), a każde stanowisko w: imadełko, kowadełko, szlifierka wielofunkcyjna, palnik gazowy, lupa, pistolet elektryczny do kleju, podłączenie do zasilania energii elektrycznej; każdy uczestnik musi być wyposażony w zestaw narzędzi: szczypce płaskie i okrągłe, przecinak, pilniki do metali - płaski, półokrągły, trójkątny, kwadratowy i okrągły, młotki 30 i 60 gr, nożyce do blachy, szczypce do profilowania zaokrągleń, zestaw pęset, igły do nawlekania, szydełka, zakres programu kursu: wprowadzenie w zagadnienia wytwarzania sztucznej biżuterii; zdobnictwo, poszukiwanie motywów; narzędzia - omówienie i klasyfikacja; akcesoria do wykonywania ozdób; elementy montażowe do wykonywania biżuterii; ćwiczenia: wykonywanie biżuterii z metaloplastyki (broszki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki); ekobiżuteria (drewno, sznurek, skóra ekologiczna - ćwiczenia: wykonanie ekobiżuterii), Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych kurs: wykształcenie minimum średnie i-lub doświadczenie zawodowe odpowiadające charakterowi kursu i- lub doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu. 2.4 Kurs Pomoc kuchenna z elementami dekoracji stołów: 8 osób, 60 godz. (w tym min. 56 godz. zajęć praktycznych), termin kursu: w okresie wrzesień - grudzień 2012r., realizacja kursu na terenie Bobrownik, w cenie kursu: wyżywienie na zajęciach teoretycznych, materiały szkoleniowe, wynajem sali na zajęcia teoretyczne i praktyczne, obsługa techniczna kursu, zakres programu kursu: zasady żywienia, BHP w małej gastronomii i gospodarstwie domowym, obróbka wstępna i cieplna surowców, sposoby dekorowania i podawania potraw, charakterystyka i zastosowanie w produkcji kulinarnej warzyw, ziemniaków, grzybów i owoców, przygotowywanie zup, potraw mięsnych (wieprzowe, wołowe, drobiowe), potraw mącznych, potraw rybnych, sałatek, surówek, deserów, pieczenie ciast, ustawianie stołów, dekoracja stołów, podstawowe i rozszerzone nakrycia; Wymagania od osoby-osób prowadzącej-ych kurs: wykształcenie min. średnie i-lub doświadczenie zawodowe odpowiadające charakterowi kursu i-lub doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń, w tym w zakresie niniejszego kursu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia zamówień uzupełniających do 10 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 70.22.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na podstawie dołączonych do oferty dokumentów, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia każda z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie - załącznik nr 6 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub dysponuje pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 7 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 25
 • 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji treningu kompetencji społecznych - 5
 • 3 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji warsztatów z doradcą zawodowym - 5
 • 4 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Brukarz - 5
 • 5 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Pomoc kuchenna z elementami dekoracji stołów - 5
 • 6 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Kadry i płace - 5
 • 7 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - 5
 • 8 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Prawo jazdy kat. B, Prawo jazdy kat. C - 5
 • 9 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji kursu Operator koparko - ładowarki - 5
 • 10 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkolenia Warsztaty interpersonalne - 5
 • 11 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji szkolenia Warsztaty rękodzieła artystycznego (w zakresie sztucznej biżuterii) - 5
 • 12 - Ilość wykonanych szkoleń - 25

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy (zgodnie z art. 144 ustawy Pzp) w przypadkach, gdy: a) nastąpi zmiana przepisów wpływających na realizację przedmiotu zamówienia, b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane jest zamówienie; c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej; d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego; e) z powodu okoliczności siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; f) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, g) zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy uzasadniające zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy, i) zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy, uzasadniające zmianę miejsca realizacji szkoleń, przy czym zmiana nie może prowadzić do obniżenia wymagań technicznych i funkcjonalnych określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 2. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby-osób prowadzącej-ych szkolenia-kursy w toku realizacji zamówienia, ale jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności na wypadek choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej osobie prowadzącej szkolenia-kursy wykonywanie obowiązków wynikających z umowy. Zmiana osoby prowadzącej szkolenia-kursy jest dopuszczalna pod warunkiem, że wskazana osoba (zastępca) posiada takie same lub wyższe kwalifikacje zawodowe. 3.W przypadku obiektywnie pojawiających się okoliczności Zamawiający dopuszcza zmianę ilości osób w poszczególnych szkoleniach-kursach. Przy czym Zamawiający zastrzega, że ogólna ilość osób przewidywana do objęcia wsparciem w formie szkoleń-kursów, zgodnie z Załącznikiem nr 1 (tj. łącznie 27 osób) nie ulegnie zmianie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopsbobrowniki.bipstrona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10, 87 - 617 Bobrowniki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10, 87 - 617 Bobrowniki, parter, pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt systemowy pt. Stop wykluczeniu - czas na aktywność jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.07.2012r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lilla Lorenc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 lipca 2012 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Józefkowicz
Ilość wyświetleń: 1183
31 lipca 2012 13:34 (Marta Józefkowicz) - Zmiana danych dokumentu.
31 lipca 2012 13:27 (Marta Józefkowicz) - Dodanie załącznika [zaĹ‚Ä‶cznik_nr_7_do_siwz.doc] do dokumentu.
31 lipca 2012 13:27 (Marta Józefkowicz) - Dodanie załącznika [zaĹ‚Ä‶cznik_nr_6_do_siwz.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany