Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu pt: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bobrowniki w roku szkolnym 2011/2012

 

Bobrowniki: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bobrowniki w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 299406 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach , ul. Nieszawska 10 , 87-617 Bobrowniki, woj. kujawsko-pomorskie, tel.0542514903, faks 0542514903.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gopsbobrowniki.bipstrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bobrowniki w roku szkolnym 2011/2012.

 1.  
  1.  
   1. Rodzaj zamówienia: dostawy.

   2. II.1.3.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków na dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Bobrowniki. Prognozowana liczba dzieci objętych dożywianiem wynosi 253 . Liczba dni nauki w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 157. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej poczynając od dnia podpisania umowy do 15 czerwca 2012 . Przedmiot zamówienia składa się z 3 części . Prognozowana dzienna ilość posiłków dla poszczególnych części - szkół wynosi : Część 1 . Szkoła Podstawowa im Karola Wojtyły w Bobrownikach – 153, Część 2 .Szkoła Podstawowa w Rachcinie - 20, Część 3 Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Bobrownikach - 80 . 1.2. Usługa będzie polegała na przygotowaniu i dostarczeniu do w/w szkół posiłków w następującej formie : 1.2.1 posiłek jednodaniowy gorący składający się z ; (a) zupa z wkładką + pieczywo ( 1 bułka pszenna lub 2 kromki chleba ), o obowiązującej gramaturze posiłku : - zupa 350 ml. - wkładka 100 gram - pieczywo - 1 bułka pszenna lub 2 kromki chleba (b) porcja mięsa + ziemniaki lub kasza lub ryż + surówka. Ustala się obowiązującą gramaturę posiłku : - porcja mięsa - 100 gram, ziemniaki - 150 gram lub kasza, ryż ( zamiennie ) 100 gram , surówka - 100 gram . 1.3 Dwa razy w tygodniu będzie dostarczana zupa z wkładką , natomiast trzy razy w tygodniu będzie dostarczane danie z mięsem , ziemniakami lub kaszą lub ryżem . Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi , naleśniki z serem , krokiety lub danie z makaronem o minimalnej gramaturze - 200 gram . 1.4 Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia ( 5 dni nauki szkolnej ) wystąpiła powtarzalność tego samego dania lub zupy. 1.5 Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości , spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży. 1.6 Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia. 1.7 Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przedstawienia Dyrektorom Szkół z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem , jadłospisów dotyczących dożywiania w poszczególnych dniach . 1.8 W okresie dożywiania liczba posiłków może ulegać zmianie tj zwiększeniu lub zmniejszeniu .1.9 Godziny dostarczenia posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami poszczególnych szkół. 1.10 Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków powinno być wykonywane przez kadrę posiadającą wymagane kwalifikacje zawodowe oraz w oparciu o bazę kuchenną do sporządzania posiłków. 1.11 Posiłki będą wydawane na terenie szkół . Posiłki Wykonawca będzie dostarczał we własnym zakresie , na własny koszt we własnych specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. 1.12 Zamawiający zapewnia naczynia i sztućce do spożywania wydawanych posiłków . 1.13 Wydawanie posiłków leży po stronie zamawiającego 1.14 Wykonawca będzie ponosił koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków oraz koszty i odpowiedzialność za czystość używanych termosów. 1.15 Informacje o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków lub dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona , jest zobowiązany przekazać do Wykonawcy w terminie z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem .

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • do 20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Brak

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gopsbobrowniki.bipstrona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10, pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul.Nieszawska 10, pokój nr1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.09.2011 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztofa Wycichowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2011 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Józefkowicz
Ilość wyświetleń: 1567
22 września 2011 13:28 (Marta Józefkowicz) - Zmiana danych dokumentu.
21 września 2011 15:07 (Marta Józefkowicz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamowieniu___dozywianie_dzieci_20111.doc] do dokumentu.
21 września 2011 14:53 (Marta Józefkowicz) - Dodanie załącznika [specyfikacja.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany