Aktualności

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „ Stop wykluczeniu- czas na aktywność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach przyjął do realizacji projekt systemowy w roku 2014 pn. „ Stop wykluczeniu- czas na aktywność”.

Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.1 i współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : styczeń – grudzień 2014 rok.

Celem Projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodzieży , poprzez udzielanie aktywnych form wsparcia.

W ramach Projektu oferowane będą : kursy, staże, treningi kompetencji społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt będzie skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych , wykluczonych społecznie , młodzieży od 15 roku życia , korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat.

W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie staży.

W związku z tym  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach zaprasza wszystkie osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej do konsultacji społecznych, które będą podstawą do stworzenia diagnozy potrzeb.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 12 sierpnia do 20 sierpnia 2013r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, drogą pocztową mailową lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym w biurze GOPS pokój nr 7.

Opiekunem projektu na etapie tworzenia diagnozy i naboru jest p. Marta Józefkowicz i p. Lilla Lorenc tel. 54/251-49-01 wew. 42, e-mail: gopsbobrowniki@pro.onet.pl. Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowany raport z jej przebiegu i wyników.

Raport zostanie zamieszczony na stronie http://www.gopsbobrowniki.bipstrona.pl/, oraz w sposób tradycyjny na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bobrownikach Lilla Lorenc

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 sierpnia 2013 11:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Józefkowicz
Ilość wyświetleń: 936
12 sierpnia 2013 11:57 (Marta Józefkowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany